Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

Sosiaalialan YAMK-tutkinto (kirkon ala)

Laajuus:90 op
Opiskelun kesto:1,5 v
Tutkintonimike:sairaanhoitaja (YAMK), terveydenhoitaja (YAMK), sosionomi (YAMK)
Hakuaika:hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Koulutus alkaa:ilmoitetaan myöhemmin
Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuotototeutus)

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen on koulutus, joka painottuu kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin. Koulutus antaa valmiuksia toimia asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä kirkon diakonia- ja kasvatustyön alueilla sekä moniammatillisissa verkostoissa.

Kirkon alan ammatillinen asiantuntijuus edellyttää kykyä johtaa ja kehittää työtä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kohdataan yhä enemmän uskontoon, arvoihin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, joissa alan ammattilaiset tarvitsevat laaja-alaista osaamista. Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa.

Koulutuksen läpäisee kansainvälinen näkökulma asioihin. Osa opintokokonaisuuksista voidaan suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella (Norja, Tšekki; Joint Master Programme), ja koulutuksessa voi vierailla vieraskielisiä luennoitsijoita.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia myös opetustehtävissä edellä mainituilla aloilla, mutta tämä edellyttää opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla. Koulutus ei anna pätevyyttä toimia diakonian, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan tai kirkon nuorisotyönohjaajan viroissa, vaan niihin liittyvät kelpoisuudet suoritetaan AMK-tutkinnon yhteydessä.

Opiskelu toteutuu monimuotokoulutuksena, jossa vuorottelevat lähi- ja etäopiskelu. Lähiopetuspäiviä on 2–4 kuukaudessa lukukausien aikana.

Pohjakoulutusvaatimukset

Tutkinnot, joiden perusteella voi hakea:

  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK) -diakoni
  • sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja
  • sosionomi (AMK) -kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • yhteisöpedagogi (AMK)
  • yhteisöpedagogi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaaja

Lisäksi kelpoisuuteen vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle haetaan, että ala, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös kokemus, joka on hankittu aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen mutta ennen korkeakoulututkintoa.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan »

Koulutuksen lähipäivät

Lue lisää

"Diakonia ja kristillinen kasvatus -koulutusohjelmalla on uusi nimi ja muoto. Nyt voit hakea myös ei-kirkollisella tutkinnolla."
Koulutuksesta vastaava yliopettaja Pekka Launonen,
p. 040 869 6047