Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa monimuoto-opetus?

Monimuoto-opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden käyttää omaa työympäristöä oppimisympäristönä ja hyödyntää esimerkiksi omia työtehtäviä osana opintoja.

Monimuoto-opetuksessa on lähiopetusviikko 3–4 viikon välein. Opiskelija on tällöin kampuksella yleensä maanantaista perjantaihin. Lukukaudessa on 4–6 lähiviikkoa. Lähiopetusta on 40 tuntia kuukaudessa. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä.

Etäviikkojen aikana on verkkoluentoja (klo 16:n jälkeen) sekä verkon kautta tapahtuvaa ohjausta. Etäviikkojen aikana opiskelijat työstävät oppimistehtäviä itsenäisesti ja tiimeissä.

Harjoittelujaksot vaativat kokopäiväopiskelua arkipäivisin. Terveysalalla harjoitteluita on joka lukukausi, kun taas sosiaalialalla harjoittelut alkavat kolmantena lukukautena.

Monimuoto-opintoihin ei tarvita alan työkokemusta tai aikaisempia alan opintoja. Opiskelu katsotaan kokopäiväiseksi aivan kuten päivätoteutuksessakin joten monimuoto-opiskelija on oikeutettu opintotukeen.

Voit opiskella monimuotona Diakin Helsingin, Oulun, Pieksämäen ja Porin toimipisteissä.

Mitä tarkoittaa päivä-monimuoto-opetus?

Opiskelijan on varauduttava opiskelemaan viitenä päivänä viikossa. Opinnot koostuvat virtuaaliopinnoista, itsenäisestä työskentelystä, harjoitteluista ja lähiopetuksesta. Päivä-monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on arkipäivinä 3–5 päivänä viikossa klo 9–17 välillä, yhteensä noin 80 tuntia kuukaudessa. Opinnot etenevät ryhmän mukana. Etäpäivien aikana on tiimitöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Harjoittelujaksot vaativat kokopäiväopiskelua arkipäivisin. Terveysalalla harjoitteluita on joka lukukausi, sosiaalialalla harjoittelut alkavat kolmantena lukukautena.

Voit opiskella päivä-monimuotona ainoastaan Diakin Helsingin toimipisteessä.

Mitä tarkoittaa päiväopetus?

Päiväopinnot edellyttävät sitoutumista kokopäiväopiskeluun. Päiväopetuksessa lähiopetusta on 30–40 tuntia viikossa. Opiskelu tapahtuu noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Opinnot etenevät ohjatusti ryhmän mukana tietyssä järjestyksessä.

Päiväopintoja on tarjolla vain Turussa tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksessa.

Mitä tarkoittaa monikampustoteutus?

Monikampustoteutuksessa lähiopetus (noin 1 viikko/kuukausi) toteutetaan verkkoluokkahuoneessa ja opetukseen voi osallistua miltä tahansa Diakin kampukselta (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori ja Turku) etäyhteydellä. Lukukaudessa järjestetään 1–2 lähiopetusjaksoa, joihin kaikki opiskelijat kokoontuvat Helsinkiin.

Opiskelijat muodostavat yhden opiskelijaryhmän riippumatta siitä, miltä kampukselta he osallistuvat. Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä. Monikampustoteutuksessa opettaja ja opiskelijat kohtaavat pääosin verkkoluokkahuoneessa.

Tulkki (AMK), asioimistulkkaus -koulutus toteutetaan monikampustoteutuksena.

Koska voin hakea?

Katso hakuaikataulut.

Miten haen?

Katso hakuohjeet ja lue lisää Opintopolku-palvelusta.

Millä tutkinnolla voin hakea?

Katso valintaperusteet.

Voinko hakea ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistuksella?

Korkeakoulutodistuksella ei voi hakea.  Katso valintaperusteet

Voinko hakea avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla?

Lue lisää polkuopinnoista.

Olenko ensikertalainen hakija?

Jos olet suorittanut Suomessa korkeakoulututkinnon tai ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan kevään 2014 yhteishausta tai sen jälkeisistä yhteishauista, et ole enää ensikertalainen.

Tuleeko minulle kutsu valintakokeeseen?

Diakin varsinaiseen valintakokeeseen valitut saavat kutsun sähköpostitse. Huomaathan, että sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Lue lisää sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeesta.

Mistä valintapisteet muodostuvat?

Tarkista sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen ja humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen valintaperusteet.

Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani?

Hakukohteita ja niiden keskinäistä järjestystä voi muuttaa vain yhteishaun aikana. Muutokset voi tehdä itse Opintopolku-palveluun kirjautumalla. Lue muutosten tekemisestä lisää Opintopolku-palvelusta.

Hakukelpoisuuteen vaikuttavat, hakuajan jälkeen muuttuneet tiedot on ilmoitettava kirjallisesti ylimmän hakukohteen hakijapalveluihin 27.9.2017 klo 15.00 mennessä.

Lopulliseen valintaan vaikuttavien tietojen muutokset on ilmoitettava kirjallisesti ylimmän hakukohteen hakijapalveluihin 9.11.2017 klo 15.00 mennessä.

Kaikki hakulomakkeelle pyydettävät muutokset on ilmoitettava hakijapalveluihin kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Pelkkää todistusten toimittamista hakijapalveluihin tai valintakokeeseen ei tulkita muutospyynnöksi, vaan muutospyynnön on oltava yksilöity ja yksiselitteinen. Mainitsethan yhteydenotossa koko nimesi ja hakemusnumerosi.

Miten perun hakemukseni?

Jos haluat perua hakemuksesi, ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Katso Diakin hakijapalveluiden yhteystiedot.

Miten otan vastaan opiskelupaikan?

Saat Opintopolusta opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, mikäli sinut on hyväksytty. Lue lisäohjeet Opintopolusta. Käy myös Diakin virallisten verkkosivujen Uuden opiskelijan info -sivulla.

Miten kieltäydyn opiskelupaikasta?

Saat Opintopolusta opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, mikäli sinut on hyväksytty. Ilmoituksen linkkiä painamalla pääset hyväksymään/hylkäämään opiskelupaikan. Lue lisäohjeet Opintopolusta.

Voinko ottaa vastaan kaksi opiskelupaikkaa?

Yhden opiskelupaikan säännöksen mukaan voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina. Siirtohaun kautta saatu paikka ei kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin. Lisätietoa Opintopolku.fi-palvelussa.

Mitä teen, jos tarvitsen erityisjärjestelyjä valintakokeissa?

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen on haettava erityisjärjestelyitä 25.9.2017 mennessä. Lomake, jolla erityisjärjestelyitä haetaan, sekä ohjeet erityisjärjestelyiden hakemiseen löytyvät täältä. Esivalintakokeen erityisjärjestelypyyntölomake toimitetaan liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde hakijalla on ylimpänä hakutoiveena.

Diakin varsinaiseen valintakokeeseen on haettava erityisjärjestelyitä 27.9.2017 klo 15.00 mennessä, jos este on olemassa jo hakuaikana. Hakemuksessa tulee mainita haettavat erityisjärjestelyt (esim. lisäaika, tietokoneen käytön mahdollisuus kirjalliseen kokeeseen, esteettömään liikkumiseen liittyvät järjestelyt) sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle (esim. lääkärintodistus tai todistus lukivaikeudesta; lukivaikeus voi oikeuttaa erityisjärjestelyihin, jos se on keskivaikea tai vaikea). Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Diakin varsinaisiin valintakokeisiin erityisjärjestelyjä haetaan vapaamuotoisesti.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen, ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä (ei useampana vuonna peräkkäin). Jos henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen hakuun, tulee hänen hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen.

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä hakutoiveidensa korkeakouluihin.

Mitä teen, jos olen tyytymätön opiskelijavalintaan?

Opiskelijavalintaan tyytymättömän hakijan on mahdollista tehdä opiskelijavalinnan oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamispäivästä.

Jos hakija kokee, että valintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, hänen tulee ottaa ensin yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Hakijapalveluissa selvitetään, miksi opiskelijaa ei ole valittu:

 • kokonaisvalintapisteet eivät ole riittäneet tai
 • valintakokeen jokin osio voi olla mennyt heikosti, mistä johtuen kokonaistulos on hylkäävä.

Mikäli hakija aikoo tehdä oikaisupyynnön em. selvityksistä huolimatta, hänen tulee olla yhteydessä hakemansa koulutuksen opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ajat, joina he ovat tavoitettavissa, annetaan hakijapalveluista.

Mikäli hakija vielä lisäselvitysten jälkeen haluaa, hän voi pyytää opiskelijavalintaan kirjallisesti oikaisua Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamispäivästä. Tutkintolautakunnalle osoitettu oikaisupyyntö toimitetaan hakijapalveluiden postiosoitteeseen. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Väärään osoitteeseen toimitettua oikaisupyyntöä ei käsitellä.

Diakin tutkintolautakunta käsittelee oikaisupyynnöt kokouksessaan. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle kirjallisesti.

Mikäli oikaisupyyntö koskee sosiaali- ja terveysalan esivalintakoetta, tulee oikaisupyyntö toimittaa siihen ammattikorkeakouluuun, joka hakijalla on ollut ylimpänä esivalintakoetta käyttävänä hakukohteena. Ammattikorkeakoulut ohjeistavat oikaisupyynnön tekemisessä omilla verkkosivuillaan.

Haluaisin lykätä opintojeni aloittamista. Kuinka toimin?

Ammattikorkeakoululain mukaan opiskelija voi ilmoittautua opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua

Jos ilmoittaudut poissa olevaksi kohdassa 1 mainitusta syystä, toimita todistukseksi poissaolosta palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla

Jos ilmoittaudut poissa olevaksi kohdassa 2 mainitusta syystä, toimita todistukseksi poissaolosta Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta. Jos todistusta ei vielä ole, toimita lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain Kelan todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Jos ilmoittaudut poissa olevaksi kohdassa 3 mainitusta syystä, toimita todistukseksi poissaolosta sairauspäivärahapäätös. Jos sellaista ei ole, toimita lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että se estää opintojen aloittamisen 1.8.2017. Ensimmäisen vuoden poissaolo sairauden tai vamman vuoksi kuluttaa opiskelijalta lain salliman kahden lukukauden mittaisen muun poissaolon (katso myös kohta Opintojen enimmäissuoritusaika ja poissaolo).

Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamasta esteestä riittävä selvitys on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, josta ilmenee, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, joten pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. On siis oltava jokin tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi.

Huom. Jos Diakiin hyväksytty opiskelija ensimmäisen lukuvuotenaan ilmoittautuu poissa olevaksi, mutta ei toimita poissaoloon oikeuttavia dokumentteja ammattikorkeakoulun määrittämään ajankohtaan mennessä, opiskelija merkitään läsnä olevaksi ja lukuvuosi kuluttaa hänen tutkinnon suorittamisaikaansa.

Pitääkö minun maksaa lukuvuosimaksu?

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.  Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia.

Maksulliset vieraskieliset tutkintoon johtavat koulutukset alkavat 1.8.2017.

Diak on linjannut, että AMK-tason tutkintojen lukuvuosimaksu on 4 000 euroa ja YAMK-tason tutkintojen 6 000 euroa. Myös apurahajärjestelmä on suunnitteilla.

Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa.

EU-maihin kuuluvat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt Kuningaskunta.

ETA-maihin kuuluvat Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Jos tulen valituksi, miten aiempi osaamiseni huomioidaan opinnoissa?

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelevan opiskelijan on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (ns. AHOT) osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten, milloin tai missä osaaminen on hankittu. Lisätietoa AHOT-menettelystä löytyy Diakin sivuilta.

Voinko siirtyä Diakin opiskelijaksi toisesta ammattikorkeakoulusta?

 • Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa vain toisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija.
 • Opiskelija voi siirtyä toiseen ammattikorkeakouluun suorittamaan vain samaa tutkintoa samassa koulutuksessa.
 • Opiskelija ei voi vaihtaa opiskelupaikkaa korkeakoulusta toiseen sinä lukukautena, jona hän on vastaanottanut opiskelupaikan.
 • Siirtoanomuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että opiskelija on opiskellut lähtöammattikorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana vähintään yhden lukuvuoden ja opintosuorituksia on kertynyt vähintään 55 op/lukuvuosi (amk-tutkinnot) tai vähintään 30 op/lukuvuosi (ylemmät tutkinnot).
 • Siirto-opiskelijan jäljellä olevat opinnot voidaan vastaanottavassa toimipisteessä järjestää  pääsääntöisesti normaaliksi määritellyssä ajassa.
 • Siirto-opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan lähtöammattikorkeakoulussa. Käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet siirtyvät opiskelijan mukana uuteen ammattikorkeakouluun.

Muista ammattikorkeakouluista Diakiin siirtoa anoneet opiskelijat haastatellaan ennen siirron hyväksymistä. Tarvittaessa ammattikorkeakoululla on oikeus pyytää opiskelija oppimis- ja työskentelyvalmiuksien sekä sosiaalisten valmiuksien arviointiin.

Syksy 2017:

Hakuaika syyslukukauden alusta siirtoa haluaville on 1.–15.11.2017. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Lisätietoja saat toimipisteiden opinto-ohjaajilta.

Voinko opiskella Diakissa, jos en ole uskonnollinen? Kuinka kristillisyys näkyy Diakin opetuksessa?

Koulutukseen hakevan ei tarvitse kuulua kirkkoon, ja hän voi myös edustaa jotakin muuta uskontokuntaa. Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Kristillinen arvopohja ja lähimmäisenrakkaus näkyvät pedagogiikassamme eli opetustavoissamme esimerkiksi ihmisen aidon kohtaamisen korostamisena.

Diakissa voi opiskella sekä kirkollisia että ei-kirkollisia tutkintoja. Ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly tunnustuksellista opetusta. Myös kirkollinen koulutus on periaatteessa mahdollista suorittaa kuulumatta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kirkolliset koulutukset kelpoistavat sekä kirkon että yhteiskunnan palvelukseen, kun taas ei-kirkollisiin koulutuksiin ei sisälly kelpoisuutta toimia seurakunnan viroissa.

Kirkollisten koulutusten tapauksessa hakijan kannattaa muistaa seuraavat asiat:

 • Kirkollisen kelpoisuuden sisältäviin koulutuksiin hakevilla arvioidaan valintakokeen yhteydessä myös valmiuksia kirkon alalla työskentelyyn.
 • Yksittäiset seurakunnat linjaavat itse, ottavatko he harjoitteluun opiskelijoita, jotka eivät ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Käytännössä siis kirkkoon kuulumattoman on mahdollista suorittaa seurakuntaharjoittelu, mikäli hän löytää seurakunnan, joka ottaa harjoittelijoita taustasta riippumatta. Käytännössä tämä saattaa kuitenkin joskus tuottaa hankaluuksia, mikäli opiskelija ei löydä asuinalueeltaan tällaista seurakuntaa.
 • Seurakuntaharjoittelu sisältyy ainoastaan Diakin kirkollisiin koulutuksiin. Muihin koulutuksiimme ei sisälly seurakuntaharjoittelua.
 • Diakonian virkaan vihkimyksen voi tutkinnon suorittamisen jälkeen saada vain Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Ei-kirkollisia koulutuksia ovat seuraavat Diakin tutkinnot:

Kirkollisia koulutuksia ovat seuraavat Diakin tutkinnot:

Minulla on jo sosionomi / sairaanhoitaja (AMK) tutkinto. Miten voisin saada diakonin / diakonissan kelpoisuuden?

Tällä hetkellä on määritelty niin, että myös jo aiemmin sosionomi/sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittaneet voivat saada diakonin/diakonissan kelpoisuuden ainoastaan hakemalla sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutukseen tai sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutukseen, sillä kelpoisuus tulee hankkia nimenomaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Diakonin / diakonissan kelpoisuuden tuottaa 90 opintopistettä kirkollisia opintoja.

Myös Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kirkollisia opintoja, mutta avoimen puolella ei voi saada virkakelpoisuutta. Nämä opinnot olisi mahdollista saada sisällytettyä tutkintoon, mikäli sinut myöhemmin valittaisiin tutkinto-opiskelijaksi. Jos olet kiinnostunut kirkollisten opintojen suorittamisesta Diakin avoimen ammattikorkeakoulun puolella, voit olla suoraan yhteydessä avoimen AMK:n henkilökuntaan.

Onko Diakilla muunto- tai täydennyskoulutusta? Miten voisin saada lastentarhanopettajan kelpoisuuden?

Diakilla ei ole tällä hetkellä tarjolla varsinaista muuntokoulutusta tai täydennyskoulutusta.

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden voi saada ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, eli käytännössä se edellyttäisi hakemista sosionomi (AMK) -tutkintoon yhteishaun kautta eli osallistumista normaalisti valintamenettelyyn. Mahdollisen opiskelijavalinnan jälkeen hakisit aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (ks. AHOT) aiemmin suorittamasi tutkinnon ja mahdollisen työkokemuksen perusteella ja suoritettavaksi jäisivät ne opinnot, jotka puuttuvat sosionomi (AMK) -tutkinnon vaatimuksista. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden haluava valitsee Diakin sosionomikoulutuksessa suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatukseen ja lapsi- ja perhetyöhön suuntaavat opinnot.

Mistä löydän aiempien vuosien hakijatilastoja?

Alla olevista linkeistä näet aiempien vuosien hakijatilastot. Huomioithan, että eri hakukierroksilla annetut pisteet eivät ole täysin vertailukelpoisia ja että valintaperusteet ja -pisteytykset uudistuivat valtakunnallisesti syksyllä 2014 ja keväällä 2016.

Lisää yhteishaun tilastoja löydät Opetushallinnon tilastopalvelusta.